Bảng Xếp Hạng

STT Nhân Vật Cấp Độ Nghề
1 Kaiz 155 Cung
2 Kaiy 155 Cầm Sư
3 Shelly 155 Đao
4 DaoTT6 155 Đao
5 xVenus 155 Cung
6 TieuViem 155 Đao
7 Venus 155 Đao
8 Violet 155 Cầm Sư
9 xGiaKhanh 155 Tử Hào
10 KiepCamKa 155 Cầm Sư
11 Bulma 155 Cung
12 HuanNhi 155 Đại Phu
13 KiemKhach 155 Kiếm
14 BeVang 155 Cung
15 KiepCamCay 155 Đại Phu
16 ToHieu 155 Thích Khách
17 BigMouse 155 Diệu Yến
18 DaoKhach 155 Đao
19 bossxx 155 Tử Hào
20 123BBB 155 Tử Hào
21 sona 155 Cầm Sư
22 BossNoBiTa 155 Diệu Yến
23 ToHoa 155 Đao
24 PhaThien 155 Tử Hào
25 TamTinhTien 155 Cung
26 KiepCamKo 155 Cầm Sư
27 adao 155 Đao
28 edao 155 Đao
29 Tiger 155 Tử Hào
30 Tokuda 155 Đại Phu
31 DaoTTT3 155 Đao
32 lubu1 155 Đại Phu
33 Dp00 155 Đại Phu
34 supbot 155 Đại Phu
35 TieuHoaDa 155 Đại Phu
36 HaoKa 155 Tử Hào
37 DaoTT4 155 Đao
38 CamTT5 155 Đại Phu
39 VangSmile 155 Đao
40 So18 155 Cầm Sư

Hoạt động ngày