Đồng Tiền [VÀNG] [BẠC] [ĐỒNG]

Hoạt Động    2022-12-31 03:33:56

Đơn Vị Tiền Tệ Chuyên DụngTại Sơn Bích

Đồng tiền chính thức do Hiệp Hội Thương nhân lớn nhất của Hào Hiệp Truyền Kỳ công nhận - lưu hành và sử dụng bao gồm 

  • Tiền Vàng (còn gọi là Đồng Vàng)
  • Tiền Bạc (còn gọi là Đồng Bạc) có thể thông qua Donate, sự kiện
  • Tiền Đồng (còn gọi là Tiền Đồng) có thể đổi qua Coin tương ứng để mua vật phẩm
   Hình   Tên gọi Mô tả
undefined hình 1 Hộp Tiền Bạc

Hộp chứa 5 Đồng Bạc do Hào Hiệp Truyền Kỳ phát hành

Hộp Tiền Bạc có thể sở hữu thông qua Event

undefined hình 2 Đồng Tiền Vàng
  • 1 Đồng Vàng có giá trị tương đương với 50 Đồng Bạc

Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở  hữu mới có thể sử dụng

undefined hình 3 Đồng Tiền Bạc
  • 1 Đồng Bạc có giá trị tương đương với 50 Tiền Đồng

Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở  hữu mới có thể sử dụng

undefined hình 4 Tiền Đồng

Có thể dùng Tiền Đồng mua sắm các mặt hàng phù hợp

Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở hữu mới có thể sử dụng

CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ

Tất cả vật phẩm được mua sắm bằng Tiền đồng, nên cần chuyển đổi Tiền Vàng và Tiền Bạc sang Tiền Đồng để mua sắm

Chuyển đổi Tiền đồng tại Sơn Bích (Huyền Bột Phái)

 

BÀI LIÊN QUAN :