_
Bài viết

Cửa hàng ShopCash

Điều chỉnh CashShop sẽ có thăng và giảm theo với nhu cầu Sever 

Người chơi có thể dùng lệnh để đổi Gold sang Cash !doicash 

Bắt đầu: 19h00 08/05/2024