_
Bài viết

Thu Thập Mảnh Ghép Ký Tự

Thời gian: 

- Bắt đầu: ngày xx/xx/2024 
- Kết thúc: ngày 12/05/2024 

Giới thiệu: 

- Nhiệm vụ: Thu Thập Mảnh Ghép Kí Tự 
- Nơi nhận: NPC Thiên vân nhạc
- Nhiệm vụ tiến hành 15 lần/mỗi ngày 

Hướng dẫn nhiệm vụ: 

- Yêu cầu cấp độ 20 để nhận nhiệm vụ

- Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Thiên vân nhạc

- Đánh quái chênh lệch 15 cấp độ thu thập vật phẩm nhiệm vụ: 

- Sau khi thu thập vật 35 mảnh ghép, các Hiệp Khách quay lại gặp NPC Thiên vân nhạc để nhận thưởng

Phần thưởng : 

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng sau:

Lưu ý:

- Không nhận nhiệm vụ đánh quái sẽ không rớt vật phẩm nhiệm vụ Mảnh Ghép Ký Tự.
Mảnh Ghép Ký Tự có thể tích lũy tối đa 9999
.